Home :: Honda :: Honda B-series Vtec :: Honda B-series Vtec Valves

Honda B-series Vtec Valves

Products

GSC Power-Division Viton Valve Stem Seals for Honda B, H, and K-Series Engines
Part: GSC1040

GSC Power-Division Viton Valve Stem Seals for the Honda B, H, and K-Series Engines 5.5mm valve stem

$15.23
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Exhaust Valve 28mm (STD) for the Honda B-Series DOHC VTEC
Part: GSC2031-01

GSC Power-Division Exhaust Valve B-Series Vtec

STD Size 28mm

$17.69
save 87%
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Intake Valve 33mm (STD) for the Honda B-Series DOHC VTEC
Part: GSC2032-8

GSC Power-Division Intake Valve for Honda B-Series Vtec

STD Size 33mm

$142.80
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Exhaust Valve 29mm (+1mm) for the Honda B-Series DOHC VTEC
Part: GSC2033-8

GSC Power-Division Exhaust Valve for Honda B-Series Vtec

+1mm - 29mm

$141.54
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Intake Valve 34mm (+1mm) for the Honda B-Series DOHC VTEC
Part: GSC2034-8

GSC Power-Division Intake Valve for Honda B-Series Vtec

+1mm - 34mm

$142.80
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division 6mm Stem Super Alloy Exhaust Valve 28mm (STD) for the Honda B-Series DOHC VTEC
Part: GSC2039-8

GSC Power-Division 6mm Stem Super Alloy Exhaust Valve 28mm (STD) for the Honda B-Series DOHC VTEC 

6mm Stem 

STD Size Head 28mm

$260.00
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Viton 6mm Exhaust Valve Stem Seals for Honda B, H, and K-Series Engines
Part: GSC1039

GSC Power-Division Viton 6mm Exhaust Valve Stem Seals for Honda B, H, and K-Series Engines

$7.62
 
(0 reviews)  
GSC Power-Division Viton Valve Stem Seals for Honda B18-21, D16, H23
Part: GSC1041

GSC Power-Division Viton Valve Stem Seals for Honda B18-21, D16, H23 Engines with 6.6mm valve stem

$15.23
 
(0 reviews)